Hücum Terapisi

NEDİR?

Psikolojik sorunların çözümünde kullanılan pek çok terapi tekniği, yaklaşımı vardır. Bazı teknikler, danışanlık semptomlarının ya da belirtilerinin giderilmesi odaklı iken bazıları belirtilere neden olan kaynağın tespit edilmesine ve danışanlık yaratan bu kaynağın, danışanlık üretmeyecek hale dönüştürülmesi amacını taşımaktadır. Bu anlamda Hücum Terapisi, danışanlık kaynağına yönelik olarak çalışılan, bu çalışma sırasında davranışçı, bilişsel, dinamik, varoluşsal tekniklerden danışana, danışanın sorunlarına bağlı olarak seçilen bir ya da birkaç tekniğin bir arada kullanıldığı bir psikoterapi sürecidir.

İÇERİK?

Hücum terapisi, danışan için; anlatma, bilgilendirme, kavrama, içgörü, hayata geçirme, travmaya dayanıklı hale gelme duraklarını içeren bir yol haritasını takip eder.

Bu harita bağlamında, ilk 10-15 günlük süreç danışanın hayat öyküsünü anlatması, hayat öyküsü ile sorunu çerçevesinde teorik bilgilendirilmesini içerir. Bu aynı zamanda danışanın bu bilgileri içselleştirmesini, kendi hayatı ve sorunları ile paralel olarak resmedilmesini tanımlayan kavrama ve içgörü kazanma süreçlerinin de başladığı noktadır.

10-15 günlük hücum tedavisinin ardından, idame tedavisi ile kazanılan içgörünün, danışanlıklı duygu, davranış ve düşüncenin ya da ilişki biçimlerinin sağlıklı olanları ile yer değiştirmesine yardımcı olacak uygulamaları içerir.

Tüm süreç, yeni edinilen sağlıklı davranış-duygu-düşünce kalıpları ile iletişim biçimlerinin yeni sorunlara/travmalara dayanıklı hale getirilmesini amaçlamaktadır.

SÜRESİ?

Hücum terapisi toplam 30 saat, günde iki seans olmak üzere 10-15 güne yayılan bir program dâhilinde devam eder.

Hücum terapisini takiben danışanın sorununun şiddetine, derinliğine bağlı olarak 6 ay ile 2 yıl arasında değişen bir idame terapisi söz konusudur. İdame terapisinde görüşme periyodu ilk aşamada haftada bir olup, süreç içinde 15 günlük ve aylık periyodlarla devam eder ve sonlanır.

NASIL?

Bu çerçevede, ilk görüşme sonrasında danışana bir dosya açılır. Kendisi, terapi ve ödeme planı hakkında bilgilendirilir. Günlük mesai sırasında, her gün en az iki seans görüşme yapılır. Danışan ile yapılan tüm seanslar (hücum ve idame) video kayda alınır. Kayıtlar, terapi sırasında, terapist tarafından uygun görüldüğü zaman ve nedenlerle danışan ile eğitim amaçlı paylaşılır. Seans kayıtları terapi sonrasında, danışanın dosyasında arşivlenir. Bu kayıtların orijinali veya kopyası danışana verilmez. Kayıtlar ve arşivler tamamen gizli tutulur. Günlük seanslar sırasında terapötik görsel ve yazılı eğitim materyalleri danışana verilir ve izlemesi/okuması sağlanır. Terapi süresince danışandan günlüklerini ve rüyalarını yazması ve terapisti ile paylaşması istenir. Söz konusu günlük ve rüyalar da danışanın dosyasında arşivlenir.

Hücum terapisi bittikten sonra haftalık görüşme tarih ve saati belirlenir. Söz konusu tarih ve saat, terapistin ajandasında sabitlenir.

Ara
Adres